ΠΑΙΔΙ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΜΣΖ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται στους μαθητές όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης και συνδέονται με καίρια σημεία της διδακτέας ύλης του προγράμματος σπουδών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου για όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης σχεδιάζονται από συνεργαζόμενες διεπιστημονικές ομάδες και εμψυχώνονται από εξειδικευμένους εμψυχωτές προκειμένου η επίσκεψη στο Μουσείο να αποτελέσει για τους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή εμπειρία συγκινησιακής εμπλοκής και προσωπικών νοηματοδοτήσεων και συσχετίσεων με τα τεκμήρια των συλλογών του.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κομβικός θεματικός άξονας που συνδέει τις συλλογές του Μουσείου με το πρόγραμμα σπουδών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού είναι Το παιχνίδι στο πέρασμα του χρόνου

Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κομβικός θεματικός άξονας που συνδέει τις συλλογές του Μουσείου με το πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου είναι Η συλλογικότητα και η αξιοποίηση της στην ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης

(Μαθητικοί Συνεταιρισμοί, Μαθητικά Συμβούλια, Καινοτόμες πρακτικές τότε και τώρα)

Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κομβικός θεματικός άξονας η Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης, Δυνατότητες Ενεργού Πολίτη

Σε κάθε βαθμίδα διαφοροποιείται το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων με βάσει την ηλικία και τα ενδιαφέροντα.

TOP