ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σχετικά με εμάς

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και υλοποιεί ανάλογες δράσεις που ανταποκρίνονται σε ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Το όραμα

Όραμα του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων, κάθε αγαθό του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, να αναδεικνύεται σε ένα δυναμικό εκπαιδευτικό υλικό και αξιακό ερμηνευτικό μέσο, που εξελίσσει τον παιδαγωγό - εμψυχωτή σε δημιουργό, αλλά και ικανό και ευέλικτο χρήστη πρωτότυπων μέσων και μεθόδων.

Βασικό στοιχείο της επικοινωνιακής του πολιτικής η διαμόρφωση στάσεων δια βίου μάθησης σε διάφορες ομάδες κοινού με την παιδαγωγική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Aποστολή

Αποστολή του να συμβάλλει δημιουργικά, ώστε υπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά να εμψυχώνονται και να αναπλαισιώνονται. Πολιτισμικά αγαθά και ιστορικά τεκμήρια να λειτουργούν ως αφετηρίες έμπνευσης πολλαπλών αναγνώσεων και προσωπικών νοηματοδοτήσεων για το διαφοροποιημένο κοινό του με διαδικασίες συγκινησιακής εμπλοκής και απόλαυσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Χρηστικά αντικείμενα με τη διαδικασία της ερμηνείας και με την πολυσημία των έργων τέχνης να αποκτούν ιδιαίτερη παιδευτική δύναμη. Η πολιτιστική κληρονομιά και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία να συστρατεύονται, ώστε η συμμετοχή, η εμπειρία, η δημιουργία η έκφραση, η επικοινωνία, να υποστηρίζονται με μια προσωποποιημένη και γνήσια επαφή των ομάδων στόχου με τον πολιτισμό και την παιδαγωγική διαδικασία.

Το στίγμα της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία και όχι απλά την έκθεση, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και υλοποιεί ανάλογες δράσεις που ανταποκρίνονται σε ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα. Η μετατόπιση κατά συνέπεια του κέντρου βάρους από την «αφήγηση» στην «ανάγνωση προϋποθέτει σήμερα διαρκή εμπλοκή του επισκέπτη–δέκτη στα μεταβαλλόμενα, πολλαπλά και αντιφατικά ερμηνευτικά εργαλεία και ιστορικά περιβάλλοντα. Στο σημείο αυτό ακριβώς ο παιδαγωγικός ρόλος του μουσείου δεν εξαντλείται στα γνωστά μας εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά καθορίζει κάθε παράμετρο της μουσειολογικής πολιτικής και της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται μέσα σε αυτό. Επομένως δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε ένα διαρκή γόνιμο διεπιστημονικό διάλογο και να επαναπροσδιορίζεται δυναμικά….

Στρατηγικοί Στόχοι

  • Τεκμηρίωση της προστιθέμενης αξίας της αποστολής του ΜΣΖ και αποσαφήνιση του οράματος του με συστηματική εξωστρέφεια και επικοινωνιακή πολιτική που επενδύει στη βιωματική πρόσληψη της τέχνης και της εκπαιδευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Συμμετοχικές εμπειρίες ομάδων κοινού χωρίς αποκλεισμούς σε μια διαδικασία πολλαπλών νοηματοδοτήσεων και ερμηνειών των έργων τέχνης και των τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην οικοδόμηση του νοήματος και όχι απλά στην επεξήγηση, αλλά στην αποκάλυψη επιπέδων νοημάτων των αγαθών του πολιτισμού
  • Ενδυνάμωση στον τρόπο απόκρισης του κοινού στα πολιτισμικά έργα με βάση τις αρχές και τις αλλαγές για τον τρόπο μελέτης του οπτικού πολιτισμού και του κριτικού γραμματισμού
  • Ανάπτυξη πακέτου εκπαιδευτικού υλικού με νέες προτάσεις αξιοποίησης της ψηφιοποιημένης συλλογής ΜΕΛΙΝΑ το οποίο θα συμπεριλάβει μετασχολιασμούς νέες ιδέες παιδαγωγικής αξιοποίησης στο σύγχρονο ψηφιακό και αναλογικό τοπίο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης
  • Συνεισφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της κοινότητας με ισότιμη πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την ανάπτυξη συνεργειών Δια της Τέχνης και προσφορά εμπειριών που καλλιεργούν τους πολυγραμματισμούς και ευρύτερα στάσεις δια βίου μάθησης
  • Πολιτισμικά αγαθά από όλες τις μορφές τέχνης να αξιοποιούνται δημιουργικά ως αφετηρίες έμπνευσης και ερμηνείας για πρωτότυπες διατομεακές δράσεις και διεπιστημονικές συνέργειες με κινητήρια δύναμη τη δια βίου μάθηση δια των τεχνών
  • Προώθηση πολιτιστικού τουρισμού και λειτουργία του μουσείου ως οργανισμού ψυχαγωγίας ελεύθερου χρόνου
  • Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην εκπαιδευτική κληρονομιά
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων
  • Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών μουσείων ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ με έμφαση στις θεωρητικές αρχές της πολιτισμικής επικοινωνίας

Γιατί αφιερώθηκε το ΜΟΥΣΕΙΟ στη Σχολική Ζωή;

Η ονοματοθεσία του Μουσείου βέβαια με τον όρο «σχολική ζωή» φαινομενικά αποκλείει εκείνους που δεν έχουν βιώματα σχολικής ζωής ή που θεωρούν τη σχολική τους ζωή μια οδυνηρή εμπειρία την οποία έχουν απωθήσει στο υποσυνείδητό τους για ευνόητους λόγους (αναλφάβητους, άτομα που διέκοψαν τη φοίτησή τους βίαια, ακούσια ή εκούσια για συγκεκριμένα αίτια κ.λπ.) Στον αντίποδα της λογικής αυτής ο όρος όμως παραπέμπει επίσης και σε κάτι συνεχές, ζωντανό που δεν τελειώνει, όπως είναι η σχολική ζωή (με την ευρύτερη έννοια του όρου ) που ακολουθεί όλους ανεξαιρέτως από τη φοίτησή τους στον παιδικό σταθμό έως τη φοίτησή τους στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια μέσω των βιωμάτων των παιδιών τους ή άλλων μελών της οικογένειάς τους ή μέσω της ενασχόλησής τους με επάγγελμα σχετικό με την εκπαίδευση

Η σχολική ζωή περικλείοντας όχι μονάχα διδασκαλία και μάθηση, αλλά και παιχνίδια ,αταξίες , παρέες, άμιλλα, εκδρομές, δημιουργία, είναι δυνατό να προσελκύσει ομάδες που την έχουν στερηθεί και θα θελήσουν να τη βιώσουν σε μια άλλη ηλικία μέσω ενός οργανισμού άτυπης μάθησης που με εναλλακτικές μεθόδους επιδιώκει να προβάλλει την άρρηκτη σχέση του πολιτισμού με την εκπαίδευση .

Η ανάδειξη ποικίλων πτυχών της σχολικής ζωής σε διάφορες χρονικές περιόδους είναι δυνατόν να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, ως ανάμνηση, βίωμα, αξιομνημόνευτη εμπειρία, πηγή έμπνευσης και κατά συνέπεια να λειτουργήσει ως γέφυρα στο χρόνο. Επίσης η σχολική ζωή είναι δυνατό να αποτελέσει γέφυρα και στο χώρο σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικούς τόπους, σε διαφορετικές κουλτούρες.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΑΣ (ψηφιακό αποθετήριο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με προτάσεις διδακτικών σεναρίων)

Μια εκπαιδευτική πρόταση με τη μορφή διδακτικού σεναρίου που μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά από τους χρήστες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1539

TOP